Skip to product information
1 of 1

Fanta Joalane E. Jabbie

Indatjana Ngekosazana Yama Ndebele

Regular price R 544.57 ZAR
Regular price R 19.99 ZAR Sale price R 544.57 ZAR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ProductFormDrop

Indatjana ngekosazana yamaNdebele ikhuluma ngamandla wethando elisuka ezintweni ezithandwa babantu boke. Izinto ezikara abantu nethando lemvelo, ukongiwa kwayo ekufaka hlangana ukuzinikela komqaphi uLizwelitjha neKosazana uThembelani. UlIzwelitjha noThembelani bebathanda isiNdebele khulu begodu bathandana.Ithando lakaLizwelitjha neKosazana uThembelani lakhula ngemva kokobana iinthandani zakha ichinga nabanye ebebabathandi bemvelo kobana kubanjwe abazumi abangasisemthethweni ebebabulala iinlwana ezithandwa khulu eSewula Afrika kobana iimpondo zazo ziyokuthengiswa  enarheni ye-Asia.Bekubulawa abobhejani neendlovu kucwiywe iimpondo zazo.

IKosi uMjanyelwa yavuma kobana umuntukazana, uLizwelitjha athathe iKosazana ngebanga lokuba yingorho kwakhe. Indatjana le yenzeka eSewula Afrika, esifundeni seMpumalanga, lapha abantu bebasaphila ipilo yesikade begodu bathanda amasiko neenkolelo zabo. Isifunda seMpumalanga yindawo ehle enamatsha namahlathi ethandwa ziimvakatjhi. Indatjana le ikhuthaza ilutjha kobana liyelele, libe nekareko, likwazi ukuzwisisa belikwazi nokubuka ilifa leenlwana esaliphiwa nguZimu.