Skip to product information
1 of 1

Fanta Joalane E. Jabbie

Inganekwane ngeNkhosatana yeliSwati

Regular price R 544.57 ZAR
Regular price R 19.99 ZAR Sale price R 544.57 ZAR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ProductFormDrop

Loluhla lwetincwadzi taka Nubian Princess  ™luhlonipha banftu labasha baseAfrica Yokhana...

Lena yinganekwane ngeNkhosatana yeliSwati Kitila,babe wakhe lobekangumlimi wasekhatsinekhatsi kwemahlatsi aseMakhonjwa eMpumalanga. Kukhulela kwakhe endzaweni lelimako, kwamenta watitsandza tifundvo tekulima

Inkhosi Mkhulunkosi,yena bekangubabe lowatsandzako emasiko endlela yekuphila yakadzeni. Abetigcokela  emahhiya, emajoboahlome neligwalagwalaleleibovu enhloko yakhe. Bekanebulukhuni kuvumelana nemibono yendvodzakati yakhe

Naloku Kitila bekangakatimiseli ngekwendza, watikhandza asasetandleni tesitsa sakhe, velabahleke uMnumzane Nkosi, lobekangumntfwanenkhosi naye lotalwa yiNdlovukati, indlovu lensikati. ‘ingabe lutsandvo luyevana yini nenzondo’ washo atibuta atiphendvula Nkhosatana Kitila

Sifiso Yalo nguye lonandzisa lencwadzi ngemidvwebo leyenta bantfwana labaneminyaka kuya ku bayitsandze lendzatjana.