Skip to product information
1 of 1

Fanta Joalane E. Jabbie

Kanegelo ya Kgošigatšana ya Mopedi

Regular price R 544.57 ZAR
Regular price R 19.99 ZAR Sale price R 544.57 ZAR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ProductFormDrop

Molokoloko wa dikanegelo tša Kgošigatšana ya Nubia o hlompha bafsa ba Kontinente ya Afrika.

 

Kanegelo ya Kgošigatšana ya Mopedi e anega ka ga Kgošana Ramokone le Kgošigatšana

Motlogelwa bao ba kopane ge ba le ba le sekolong sa go ba le madulo, kua kgole le legae la bona

la dithabeng tša leboa la Afrika Borwa.

 

Tlhomamišo ya Kgošigatšana Motlogelwa e be e batamela gomme yena le Kgošana Ramokone ba be

ba e letile ka patla le jase. Le ge Kgošana Ramokone a be a fela pelo ya go thiba sefero, o be a nyaka

gore morero wo wa bohlokwa o fete pele. Ka lehlakoreng lengwe, kgaetšadi ya Kgošigatšana Motlogelwa

o be a loga maano a mabe. Nako ye ka moka o be a loga maano a gore e tle e be yena a hlomamišwago.

Ka ge bophelo bja Kgošigatšana bo le kotsing, naa Kgošana Ramokone a ka kgona go bo phološa?

 

Ditshwantšho tše di botse tša Sifiso Yalo di matlafatša kanegelo tša ba tša goga šedi ya bana ba

mengwaga magareng ga 6 le 9.

 

Dipuku tše dingwe tša mongwadi ka gare ga molokoloko wo di akaretša Kanegelo ya Kgošigatšana ya Moxhosa,

                    Kanegelo ya Kgošigatšana ya Mozulu, Kanegelo ya Kgošigatšana ya Motswana, Kanegelo ya Kgošigatšana ya

                    Motsonga, Kanegelo ya Kgošigatšana ya Motebele, Kanegelo ya Kgošigatšana ya Movenda, Kanegelo ya

Kgošigatšana ya Moyourouba le Kanegelo ya Kgošigatšana ya Momandingo.