Skip to product information
1 of 1

Fanta Joalane E. Jabbie

Lungano lwa Mukololo wa Muvenḓa

Regular price R 544.57 ZAR
Regular price R 19.99 ZAR Sale price R 544.57 ZAR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ProductFormDrop

Lungano lwa Mukololo wa Muvenḓa lu amba nga mafhungo a vhonyanenge vhavhili vha vhakololo vha re vhaswa. Mukololo Tshifhiwa na Mukololo  Nṱhaḓuleni ndi vhana vha miṱa ine ya khou lwa. Naho hu uri u pfumedzana ndi yone thandululo i yoṱhe, vivho ḽa muṅwe wa vhaṱanuni vha khotsi a Mukololo Tshifhiwa ḽo mbo tshinya zwithu. Vivho ndi vhulimbo, u pfumedzana hu luṱhaṱheni. Muṅwe wa vhaṱanuni vha Thovhele Ṋemadzivhani, wa vivho, u khou shumisa vhuloi, ha u dzidzivhadza na u gera ṅwana wa vhathu mavhudzi – u itela uriNṱhaḓuleni a fune muṅwe musidzana. Fhedzi Thovhele vha fhedza vho vha muphulusi lwe zwe zwa vha zwo tea u khunyelela nga dakalo zwa fhedza zwo itea; zwino-ha, vhunga zwo vha zwo lavhelelwa, lufuno na zwivhuya zwa kunda vhuvhi, u itela uri magumo a vhe a dakalo.

 

Zwifanyiso zwa Sifiso Yalo zwi ridela tshiṱori itshi lune tsha ḓo takadza vhana vhoṱhe u bva kha vha miṅwaha ya 6 u swika kha vha 96.