Skip to product information
1 of 1

Fanta Joalane E. Jabbie

Noolwane ka ga Kgosatsana ya Motswana

Regular price R 544.57 ZAR
Regular price R 19.99 ZAR Sale price R 544.57 ZAR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ProductFormDrop

Noolwane ka ga Kgosatsana ya Motswana e tlotla kgang ya lerato la batho bao ba neng go sa tshwanelege gore ba ka ratana. Mosetsana yo o pelokgale go tswa kwa lelapeng leo le batlang go itharabologelwa morago ga komelelo ya masetlapelo. – le Kgosana Lesedi, monna wa lefoko la gagwe, bao ka bobedi ba neng ba tlogela mabela mme ba letla maikutlo a bona go betla tsela ya lerato.

Khamphani ya gaabo Tsholofelo, moo e leng motlhankedimogolwane e bile a tsaya ditshwetso, e latofatsa le go batla ditshenyegelo go tswa go kgwebo ya moepo ya gaapo Kgosana Lesedi. Ba ne ba latofatsa khamphani ka go se lekole letsirolo leo le neng la kgotlela dinoka me la tsenya matshelo a batho mo kotsing. Bobaba bo latelwa ke boitumelo fa bobedi bo simolola go bona kwa pele ga dikgotlhang mme lerato la bona le simolola go gotela. Lerato leo pheletso ya bona e neng e tletse boitumelo, ka lenyalo le le tona, leo mmo go lona  kgosatsanae e neng e humanegile e nna mohumi, le kgosana e mo pheletsong e nyalang mosadi wa ditoro tsa yona.

Ditshwantsho tse dintle tsa Sifiso Yalo di etleetsa kgang mme di tla ngoka banaba dingwaga di le 6 go ya go 90.